Преглед на файлове

Fix tests

tags/v4.0.0^2
Timothy Warren преди 1 година
родител
ревизия
d29945eb96
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      src/Model/Anime.php

+ 1
- 1
src/Model/Anime.php Целия файл

@@ -21,7 +21,7 @@ use Aviat\AnimeClient\API\Mapping\AnimeWatchingStatus;
21 21
 use Aviat\AnimeClient\Types\{
22 22
 	Anime as AnimeType,
23 23
 	AnimeFormItem,
24
-	AnimeListItem,
24
+	AnimeListItem
25 25
 };
26 26
 use Aviat\Ion\Di\ContainerInterface;
27 27
 use Aviat\Ion\Json;

Loading…
Отказ
Запис